}
 1. INFORMAȚII DESPRE NOI
  • Platforma datorii.md și pagina de internet www.datorii.md (“Website”-ul) sunt operate de B.I.C. "VIA SCOPE" S.R.L., o societate cu răspundere limitată înregistrată și funcționând conform legilor din Republica Moldova, având sediul mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 75, et. 7 (”datorii.md” / ”Furnizorul”).
  • Date contact Furnizor:
   Adresa: MD 2071, mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 75, et. 7, Republica Moldova
   IDNO: 1013600028924
  • Platforma datorii.md („Platforma”) este un serviciu online de tip B2B (”Business-to-Business) oferit de către datorii.md prin Website, prin intermediul căruia persoanele juridice înregistrate în cadrul Platformei („Utilizatorii”) conform T&C beneficiază de acces, pe bază non-exclusivă, la Baza de Date (astfel cum este definită mai jos), în schimbul și sub condiția respectării întocmai a prevederilor prezentului document și raportării periodice a datelor relevante privind debitorii proprii.
  • T&C vor fi disponibili în permanență pe Website și pot fi modificați unilateral de către datorii.md oricând, conform procedurii prevăzute în T&C.
 2. PROCESUL DE CONTRACTARE A ACCESULUI LA PLATFORMĂ
  • Pentru a avea acces la Baza de Date (devenind Utilizator), orice persoană juridică care îndeplinește condițiile din T&B trebuie să își creeze cont pe Website, completând formularul cu toate datele obligatorii solicitate prin formular. La înregistrare, Utilizatorul trebuie să ofere informații reale, complete si corecte (e.g. despre: compania Utilizator, reprezentantul Utilizatorului și datele de contact). Pentru evitarea oricărui dubiu, Utilizatorii vor trebui sa folosească un user name (adresa de email) si o parolă care sunt unice.
  • Persoana indicată ca reprezentând solicitantul la momentul creării contului trebuie să fie reprezentantul legal al solicitantului/Utilizatorului și va fi considerată reprezentantul legal (cu putere deplină de reprezentare a solicitantului/Utilizatorului) în relația cu datorii.md. Solicitantul/Utilizatorul se va asigura că adresa de e-mail și datele de contact ale persoanei reprezentant, indicate în formularul de creare cont, pot fi folosite în relația cu datorii.md, inclusiv din perspectiva prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal (inclusiv, dacă este cazul, prin obținerea și consemnarea acordului persoanei respective pentru a-i fi folosite datele în relația cu și de către datorii.md).
  • După bifarea căsuței respective, acceptul solicitantului asupra T&C ales vor fi păstrate de datorii.md.
  • După crearea contului (inclusiv alegerea planului tarifar) și acceptarea T&C conform celor de mai sus, solicitantul va primi pe adresa de e-mail indicată în formularul de pe Website un răspuns afirmativ / negativ despre posibilitatea de a avea acces în Platformă, datorii.md rezervându-și dreptul de a refuza accesul în Platformă / Baza de Date oricărei persoane juridice care, în opinia datorii.md, nu îndeplinește condițiile de a deveni Utilizator.
  • În cazul în care datorii.md va avea suspiciuni cu privire la identitatea Utilizatorului și/sau a reprezentantului Utilizatorului sau cu privire la informațiile înregistrare de Utilizator în cadrul Platformei, datorii.md va putea solicita documente sau informații suplimentare, Până la primirea respectivelor documente, datorii.md va putea suspenda procedura de înregistrare a contului de Utilizator / finalizare a Contractului.
  • Prin înregistrarea pe Website și, continuu pe durata Contractului, solicitantul/Utilizatorul declară și garantează următoarele: i. este o persoană juridică înregistrată în mod legal în Republica Moldova; ii. persoana care a solicitat crearea contului pe Website este reprezentatul legal al Utilizatorului sau are un drept de reprezentare acordat de Utilizator în acest sens; iii. informațiile publicate de Utilizator în cadrul Platformei sunt reale, complete și actualizate (i.e. creanța deținută de Utilizator împotriva debitorului nu face obiectul unei dispute și este certă, lichidă și exigibilă); iv. publicarea informațiilor privind creanțele debitorilor Utilizatorului în Platformă nu încalcă, în niciun moment, vreo lege, reglementare, regulament, contract sau drept al oricărei persoane; v. toate informațiile despre Debitor accesibile vor fi actuale și exacte și nu vor induce în eroare sau înșela Alți Utilizatori; vi. a obținut consimțământul tuturor persoanelor ale căror informații cu caracter personal sunt incluse în orice informație privind Debitorii; vii. este de acord cu punerea la dispoziția Altor Utilizatori a informațiilor înregistrate de Utilizator în cadrul Platformei; viii. Utilizatorul va fi unicul răspunzător pentru orice prejudiciu creat atât datorii.md, cât și Altor Utilizatori sau oricărui terț ca urmare a transmiterii unor Date Relevante false, greșite, incomplete sau care nu reflectă realitatea; neactualizării Datelor Relevante conform procedurilor și termenelor prevăzute în T&C; atacului cibernetic sau suprasolicitarea serverelor; abuzării Platformei; și publicării sau transmiterii de informații, opinii și recenzii false, greșite, incomplete sau care nu reflectă realitatea, și va despăgubi datorii.md pentru orice pretenție ridicată împotriva datorii.md de către Alt Utilizator (alți terți) si/sau autorități; ix. conținutul Website-ului este proprietatea datorii.md și este protejat de legislația în vigoare a Republicii Moldova; x. Utilizatorul nu va putea copia, stoca, manipula, reformata, modifica, adapta, reproduce, retransmite, distribui, difuza, afișa, publica, revinde conținutului Platformei sau a informațiilor disponibile în cadrul acesteia; xi. Utilizatorul va putea utiliza și descărca numai materialele și/sau informațiile care sunt puse la dispoziție în Platformă exclusiv pentru utilizare internă; xii. Utilizatorul nu are dreptul să utilizeze, să distribuie, să modifice, să transmită sau să publice informațiile despre debitori obținute prin utilizarea Platformei sau a oricăror funcții ale Platformei pentru scopuri comerciale.
  • T&C pot fi modificați oricând unilateral de către datorii.md, cu evidențierea noii versiuni pe Website și/sau în Platformă; modificările vor fi implementate în relația cu Utilizatorul prin continuarea accesării Platformei după informarea asupra noii versiuni a T&C. De la aceeași dată, Contractul va fi considerat modificat cu respectivele prevederi. În eventualitatea în care Utilizatorul nu este de acord cu aceste modificări, poate denunța unilateral Contractul, din contul de Utilizator prin dezabonare și închiderea contului de Utilizator.
  • Orice utilizare a Platformei și/sau serviciilor și/sau informațiilor disponibile prin intermediul acestei Platforme este supusă T&C.
  • Utilizatorul își asumă că informațiile din Baza de Date vor fi folosite de Utilizator doar ca elemente care sa sprijine in luarea unei decizii de afaceri, dar că nu trebuie folosite in mod exclusiv ca baza unica pentru aceste decizii.
  • Utilizatorul înțelege și acceptă că va putea consulta Baza de Date pe bază de reciprocitate cu Alți Utilizatori (i.e. Alți Utilizatori vor avea acces la Baza de Date, inclusiv la Datele Relevante Furnizate de Utilizator, cunoscând astfel că au fost furnizate de Utilizator).
  • Utilizatorul este autorizat prin Contract să consulte Baza de Date (în special Datele Relevante privind Debitorii Altor Utilizatori) și să folosească aceste date numai pentru scopuri legitime, legate în principal de evaluarea internă a unui potențial risc privind Debitorii (inclusiv ai Altor Utilizatori), și întotdeauna cu bună-credință, cu respectarea drepturilor Debitorilor și ale Altor Utilizatori și cu respectarea legii (fără limitare, a legislației privind combaterea concurenței neloiale, a legislației concurenței, etc.). Utilizatorul este singurul răspunzător pentru scopurile în care utilizează/procesează datele din Baza de Date, pentru respectarea cadrului legal relevant, a obligațiilor contractuale asumate (inclusiv față de terți, e.g. Debitorii propriii sau Debitorii Altor Utilizatori), inclusiv pentru toate daunele/prejudiciile pe care produce/le-ar produce prin utilizarea/procesarea/transmiterea abuzivă/falsă/eronată/incompletă a datelor pe care le consultă în Baza de Date.
  • Totodată, Utilizatorul nu este autorizat să folosească datele pe care le consultă în Baza de Date pentru a le transmite unui terț, respectiv nu este autorizat să transmită datele respective niciunui terț. Utilizatorul nu este autorizat să utilizeze Baza de Date pentru a contacta Debitorii Altor Utilizatori, telefonic, prin SMS sau prin e-mail, pentru transmiterea de comunicări comerciale/marketing direct sau pentru acțiuni precum defăimarea concurenței, sau cu nesocotirea principiului bunei-credințe și a legislației aplicabile, sau a principiilor concurenței loiale (ex. deturnarea clientelei).
 3. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI
  • Utilizatorul răspunde pentru asigurarea confidențialității și securității acestor credențiale și se obligă să asigure și să ia toate măsurile pentru păstrarea confidențialității acestor credențiale și pentru a preveni accesul neautorizat la acestea și, implicit, la Baza de Date. Utilizatorul se obligă să anunțe Furnizorul, în maxim 24 de ore de la constatare, asupra unui eventual acces neautorizat la Baza de Date (inclusiv prin furtul credențialelor sau ajungerea acestora, în orice alt mod, în posesia unor persoane neautorizate), în caz contrar răspunzând pentru orice prejudiciu produs datorii.md sau unui terț prin întârzierea notificării (suplimentar de răspunderea pentru prejudiciul produs prin accesul neautorizat al unui terț în Platformă).
  • Utilizatorul este obligat să transmită ca Date Relevante Furnizate de Utilizator numai datele agreate cu Furnizorul, în formatul și având caracteristicile agreate cu acesta. Utilizatorul se va asigura că Datele Relevante Furnizate de Utilizator nu conțin date care nu mai sunt de actualitate la data transmiterii, date neadevărate sau false. Datele Relevante Furnizate de Utilizator vor fi numai despre propriii Debitori ai Utilizatorului. Utilizatorul va avea acces continuu și nelimitat la Datele Relevante Furnizate în Platformă, putând să scrie, modifice, completeze respectivele Date în conformitate cu evoluția debitului.
  • Furnizorul poate elimina/refuza/suspenda încărcarea oricăror Date Relevante Furnizate de Utilizator pentru care are suspiciune/indicii privind caracteristicile Creanței sau elemente de fraudă.
  • Utilizatorul trebuie să asigure că deține conexiunea securizată la internet prin care să execute obligațiile aferente prezentului Acord, respectiv că deține mijloacele tehnice pentru a asigura securitatea accesării Bazei de Date.
  • Pentru evitarea oricărui dubiu, Utilizatorul nu devine proprietarul (nici nu dobândește vreun titlu/licență/alt drept) asupra datelor și informațiilor pe care le consultă la orice moment în Baza de Date conform Contractului și nu este autorizat să le copieze/reproducă/utilizeze în nici un scop, ulterior încetării Contractului din orice motiv.
  • Pentru a înregistra în Platformă un incident de plată, Utilizatorul va trebui să completeze următoarele informații cu privire la debitor: codul unic de înregistrare (codul de înregistrare fiscală) al debitorului, număr factură, valoarea facturii, valoarea restantă (dacă diferă de valoarea facturii), dată scadentă, și alte detalii opționale (e-mail debitor, telefon debitor, observații interne). În cazul în care consideră necesar, datorii.md va putea solicita copii ale documentelor precum și alte documente sau informații privind incidentul de plată. Solicitarea de informații noi sau clarificări, nu implică și nu va fi considerată în niciun fel o acceptare a responsabilității de către datorii.md cu privire la respectiva înregistrare.
  • Utilizatorul este exclusiv răspunzător pentru corectitudinea, caracterul complet și actualitatea tuturor informațiilor înregistrate în Platformă. Utilizatorul are obligația să nu înregistreze orice informație sau conținut care este sau poate fi eronat, defăimător, ilegal, jignitor sau care încalcă dispozițiile legale sau T&C.
  • Prin înregistrarea informațiilor în cadrul Platformei, datorii.md va considera ca Utilizatorul are toate drepturile legale în acest sens și că Utilizatorul nu încalcă nicio lege (ca titlu de exemplu, dar fără a se limita la, legislația privind combaterea concurenței neloiale, legislația concurenței, un act al unui organism statutar al Utilizatorului, legislația bancară, legislația comercială, etc.) sau drepturile vreunei persoane în acest sens (ca titlu de exemplu, dar fără a se limita la, legislația privind protecția datelor cu caracter personal) . Prin înregistrarea informațiilor în Platformă, Utilizatorul acordă datorii.md un drept non-exclusiv, transferabil, irevocabil să utilizeze, distribuie, publice și să creeze materiale derivate din informațiile puse la dispoziție de Utilizator pe care să le pună la dispoziția tuturor utilizatorilor Platformei, fără nicio obligație din partea datorii.md de a remunera Utilizatorul pentru aceasta. Utilizatorul declară că are la momentul înregistrării informațiilor în Platformă dreptul de a înregistra respectivele informații, și prin înregistrarea acestora în Platformă nu încalcă nicio obligație legală sau contractuală.
  • datorii.md va avea dreptul să elimine/excludă orice informație venită de la Utilizator care încalcă T&C, fără a fi necesar notificarea în prealabil. Înregistrarea de către Utilizator cu rea credință de informații neadevărate cu scopul de a șicana Alți Utilizatori sau Debitori, va duce la anularea imediată a contului.
  • Utilizatorul se obligă să utilizeze serviciile și/sau informațiile disponibile în cadrul Platformei cu bună credință, pentru scopuri legale și fără a afecta drepturile Altor Utilizatori. Este interzisă orice utilizare neautorizată sau utilizarea incorectă a serviciilor / informațiilor disponibile în cadrul Platformei.
  • Cu excepția cazului în care există o aprobare expresă din partea datorii.md, Utilizatorul nu va avea voie să: i. copieze, să reproducă, să republice, să încarce pe altă pagină de internet/platformă/bază de date, să posteze, să transmită sau să distribuie în orice fel materiale obținute din Platformă; ii. folosească, să promoveze sau să încurajeze utilizarea acestui Platformei sau a serviciilor și/sau a informațiilor din Platformă pentru orice scop ilegal sau neautorizat; iii. încalce prin înregistrarea informațiilor în cadrul Platformei drepturile unor terți, inclusiv ale debitorilor (inclusiv dar fără a se limita la drepturi de autor, drepturi privind marca comercială, brevetul, drepturile de confidențialitate sau orice alte drepturi legale sau contractuale); iv. utilizeze dispozitive (inclusiv software) care sunt proiectate să ofere acces automat repetat la Platformă sau să sondeze, să scaneze sau să testeze vulnerabilitatea oricărui sistem sau rețea legată în orice fel de această Platformă; v. cu excepția browserului de navigare web sau a altor aplicații aprobate, să folosească orice software, program, aplicație sau orice alt dispozitiv pentru accesarea sau conectarea la Platformă și/sau sistemele datorii.md, sau pentru a automatiza procesul de obținere , descărcarea, transferul sau transmiterea oricăror informații despre debitor din/în Platformă; vi. colecteze sau să păstreze informații personale despre alți Utilizatori ai acestei Platforme; vii. transmită orice material sau aplicație care conține orice cod de computer sau fișiere care ar putea întrerupe, limita, bloca sau interfera cu funcționalitatea Platformei; viii. utilizeze orice Platforma/serviciile disponibile în cadrul Platformei/informațiile din Platformă pentru orice scop ilegal, inacceptabil din punct de vedere legal, intimidator, hărțuitor, calomnios, defăimător, obscen, amenințător sau ofensator;
  • În cazul în care Utilizatorul încalcă oricare din angajamentele de mai sus precum și în cazul în care încalcă orice obligație din T&C, datorii.md va putea în orice moment, în funcție de gravitatea sau efectele încălcării) limita accesul, suspenda contul sau anula contul de Utilizator.
  • Utilizatorul are dreptul de a utiliza informațiile obținute în cadrul Platformei exclusiv în activitatea proprie și în scopuri licite. Utilizatorul se obligă să nu revândă/transfere/închirieze informațiile obținute din cadrul Platformei, atât în forma furnizată de către Platformă, cât și în nicio altă formă modificată a acestora. De asemenea, Utilizatorii au obligația să nu modifice sau să completeze în orice formă, informațiile din cadrul Platformei. Utilizatorul nu poate transmite credențialele niciunui terț care să aibă astfel acces la Platformă, o astfel de situație fiind considerată încălcare directă de către Utilizator a Contractului.
  • datorii.md poate monitoriza utilizarea Platformei de către Utilizator pentru a evalua funcționarea Platformei, calitatea serviciilor primite, conformitatea cu Termenii și Condițiile de utilizare, securitatea Platformei sau din alte motive legale. Urmare a acestui fapt, datorii.md nu are nicio obligație față de Utilizatori și nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere care rezultă din această monitorizare.
  • Prin acceptarea T&C, Utilizatorul renunță expres și irevocabil la orice pretenție sau acțiune față de datorii.md sau reprezentanții noștri cu privire la orice activități de monitorizare astfel desfășurate.
  • Utilizatorul își asumă obligațiile din Contract fără a se sprijini pe nicio garanție (chiar și implicită) a Furnizorului privind acuratețea, realitatea sau actualitatea Bazei de Date. Totodată, Furnizorul nu își asumă (și nu poate fi considerat că își asumă implicit) nicio garanție că Utilizatorul va putea utiliza Baza de Date pentru un anumit scop sau că Baza de Date va îndeplini toate așteptările/specificațiile Utilizatorului sau că Baza de Date va sprijini Utilizatorul altfel decât în scop informativ. Totodată, Furnizorul nu își asumă nicio obligație/garanție privind numărul Altor Utilizatori, volumul Datelor Relevante din Baza de Date sau tipul debitelor Debitorilor din Baza de Date sau altele asemenea.
  • Utilizatorul se obligă sa pună la dispoziția Furnizorului numai Date Relevante complete, corecte, reale și actualizate si exclusiv privind Debitorii propriii, conform prezenților Termeni și Condiții de utilizare.
  • Utilizatorul înțelege și acceptă că furnizarea de către Utilizator a Datelor Relevante privind propriii Debitori, complete, corecte, reale și actualizate, ori de câte ori apare o modificare cu privire la aceste Date, este de esența obligațiilor Utilizatorului și a derulării Contractului, astfel încât înțelege că fiecare furnizare de Date Relevante de către Utilizator se califică drept o declarație angajantă a Utilizatorului asupra completitudinii, corectitudinii, acurateței, realității și gradului actualizat al Datelor Relevante (respectiv actualizării informațiilor de către Utilizator se califică drept o declarație angajantă a Utilizatorului privind lipsa modificărilor intervenite/necesității de actualizare asupra Datelor Relevante Furnizate de Utilizator anterior).
  • Utilizatorul se obliga sa achite contravaloarea facturilor emise de Furnizor, conform T&C.
  • Utilizatorul își asumă, în permanență și fără nicio condiționare, responsabilitatea folosirii datelor pe care le poate consulta în Baza de Date la un anumit moment, și el va fi singurul răspunzător pentru opiniile, recomandările, prognozele și comentariile făcute sau acțiunile întreprinse cu privire la Debitorii propriii ale căror date/Creanțe au fost transmise de Utilizator, respectiv privind Debitorii (sau Datele Relevante din Baza de Date, inclusiv Datele din Surse Publice) Altor Utilizatori, pe care le consultă în Baza de Date, Furnizorul fiind exonerat de orice răspundere în acest sens.
  • Pentru evitarea oricărui dubiu, Utilizatorului îi este în mod specific interzis să publice/prezinte/facă publice/transmită, în orice mediu (inclusiv de social media sau mediu online), orice date/informații despre care a luat cunoștință prin consultarea Bazei de Date (în special cele disponibile în Baza de Date altfel decât prin transmitere de către Utilizatorul însuși conform Contractului).
  • Utilizatorul garantează că prin transmiterea Datelor Relevante Furnizate de Utilizator, Utilizatorul nu încalcă nicio reglementare legislativă, nicio politică/procedură pe care Utilizatorul este ținut să o respecte, nici un act al unui organism statutar al Utilizatorului, nici un contract/acord dintre Utilizator și Debitorii proprii sau alți parteneri contractuali, respectiv că prezența acestora în Baza de Date, odată furnizate de Utilizator conform prezentului, nu reprezintă o încălcare a vreunei reglementări legislative, a vreunei politici/proceduri pe care Utilizatorul este ținut să o respecte, a vreunui act al unui organism statutar al Utilizatorului, al vreunui contract/acord dintre Utilizator și Debitorii proprii sau alți parteneri contractuali. Utilizatorul declară că la data transmiterii de Date Relevante, toate acordurile/aprobările necesare transmiterii acestora către Furnizor sunt obținute.
  • În același timp, Utilizatorului este obligat ca anterior transmiterii către Furnizor/introducerii în Platformă a Datelor Relevante privind Debitorii proprii, să comunice fiecărui Debitor propriu o somație scrisă, urmând procedura legală, prin care sa îi pună în vedere obligația de a-și achita debitul (reprezentând Creanța) in termen de 15 zile și faptul că urmează să transmită debitul respectiv către terți / baze de date accesibile de terți. Pentru evitarea oricărui dubiu, Utilizatorul este exclusiv răspunzător privind eventualele consecințe ale calificării demersurilor efectuate privind Debitorii proprii (e.g. notificarea privind restanța) drept încălcări ale contractelor cu aceștia sau drept încălcări ale legii.
  • Utilizatorul se angajează să transmită către Furnizor/să înregistreze în Platformă informații corecte, complete si actualizate potrivit prevederilor prezenților Termeni și Condiții. Utilizatorul se angajează să actualizeze informațiile despre clienții săi debitori zilnic sau ori de câte ori va fi necesar, conform formularului de raportare.
  • Utilizatorul își asuma in integralitate responsabilitatea atât cu privire la corectitudinea cat si cu privire la realitatea datelor transmise Furnizorului, garantând la data transmiterii Datelor Relevante privind propriii Debitori ca deține toate documentele justificative în susținerea caracterului cert, lichid si exigibil al creanței. In acest sens, nu cade in sarcina Furnizorului obligația atestării sau verificării acestor documente. Cu toate acestea, în cazul unor suspiciuni precum și în vederea efectuării unor verificări de rutină, Furnizorul poate solicita documentele pe baza cărora Utilizatorul înregistrează în Platformă Datele Relevante. Utilizatorul garantează că Datele Relevante Furnizate de Utilizator către Furnizor sunt date care pot fi documentate la orice moment de către Utilizator, în maxim 2 (două) zile de la solicitarea Furnizorului, cu înscrisuri valabile.
  • Utilizatorului îi este interzisă comunicarea, sub orice format, a datelor și informațiilor din Baza de Date, oricărei alte persoane, indiferent de scopul furnizării (sunt exceptate autoritățile relevante ale statutului care ar solicita astfel de informații/documente în condițiile legii). Nerespectarea acestei obligații naște în sarcina Utilizatorului obligația la plata de daune-interese în cuantum de 10.000 EUR pentru fiecare încălcare.
  • Utilizatorul se obligă să aducă la cunoștința Furnizorului de îndată prin înregistrarea modificărilor în cadrul Platformei, dar nu mai târziu de 24 (douăzeci și patru) ore la momentul modificării, intervenirea oricăror schimbări în situația Debitorilor/Creanțelor înregistrați în baza sa de date pentru a proceda la actualizările ce se impun. Furnizorul este exonerat de orice răspundere care decurge din neactualizarea informațiilor.
  • În ipoteza în care Furnizorul este acționat în instanță de un terț în legătură cu informațiile puse la dispoziție prin intermediul Bazei de Date, va notifica în cel mai scurt timp Utilizatorul care a comunicat datele ce au generat litigiul. Într-o atare situație, Utilizatorul este obligat să intervină în proces și să pună la dispoziție toate documentele relevante în soluționarea litigiului. În măsura în care nu înțelege să procedeze astfel, urmează a fi chemat în garanție cu respectarea dispozițiilor legale.
  • Indiferent de recurența cu care Părțile convin ca Utilizatorul să încarce Datele Relevante Furnizate de Utilizator, Utilizatorul se obligă să anunțe/încarce în maxim 24 (douăzeci și patru) de ore închiderea unui debit pe care l-a încărcat anterior.
  • Utilizatorul este obligat să răspundă Furnizorului în cel mult 2 (două) zile lucrătoare de la orice solicitare a Furnizorului pentru furnizarea de informații/documente pentru soluționarea unei reclamații/sesizări a unui Debitor al Utilizatorului sau a unei sesizări privind Datele Relevante Furnizate de Utilizator („Solicitarea”).
  • In cel mai scurt timp posibil de la momentul înregistrării unei Solicitări, informațiile privind Debitul din Baza de Date față de care s-a depus Solicitarea, vor fi suspendate și nu vor mai fi disponibile pentru utilizatorii Platformei până la soluționarea Solicitării, însă nu mai mult de 30 (treizeci) de zile. În cazul în care la sfârșitul termenului menționat anterior, Utilizatorul nu înaintează Furnizorului o dovada a soluționării Solicitării, Furnizorul va elimina respectivul debit de pe Platformă, în măsura în care părțile nu convin altfel în scris.
  • În cazul în care Debitorul are mai multe Debite înregistrare în platformă, suspendarea va fi aplicabilă doar pentru acel Debit sau acele Debite pentru care a fost depusă Solicitarea.
  • În cazul în care Furnizorul solicită Utilizatorului să răspundă autorului unei Solicitări, Utilizatorul va comunica solicitantului răspunsul, transmițând la aceeași dată o copie a răspunsului către Furnizor, în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la notificarea dată de Furnizor (dacă legea sau temeiul contractual nu impune un alt termen mai mic).
 4. INFORMAȚII DESPRE NOI
  • Baza de Date va avea formatul și conținutul de la data indicată (de Furnizor) în Platformă, indiferent de data consultării sale de către Utilizator.
  • Furnizorul va încărca Datele Relevante astfel cum îi sunt furnizate de către Utilizator conform Contractului (și respectiv așa cum îi sunt furnizate de către Alți Utilizatori), iar Datele din Surse Publice astfel cum sunt disponibile pe Sursele Publice la data consultării lor de către Furnizor. Furnizorul nu răspunde pentru acuratețea, realitatea sau actualitatea Bazei de Date, dat fiind că aceasta este alcătuită din Datele Relevante (astfel cum sunt furnizate de Alți Utilizatori și Utilizator), precum și din Datele din Surse Publice disponibile pe Sursele Publice la data aleasă de Furnizor. În acest sens, Furnizorul nu poartă nicio răspundere pentru situația în care Utilizatorul nu își îndeplinește obligația de a actualiza/solicita actualizarea Datelor Relevante Furnizate de Utilizator, sau nu o îndeplinește în mod corespunzător (indiferent de motiv).
  • Pentru evitarea oricărui dubiu, Datele din Surse Publice sunt preluate în Baza de Date așa cum acestea sunt disponibile în Sursele Publice la data indicată în Baza de Date, astfel că Furnizorul nu are nicio responsabilitate pentru acuratețea, realitatea sau actualitatea acestor informații.
  • Furnizorul se obliga sa actualizeze în timp rezonabil informațiile transmise de Utilizator.
  • Furnizorul se obligă ca în situația în care primește contestări/reclamații/petiții/adrese/întrebări privind Datele Relevante Furnizate de Utilizator (e.g. din partea unui Debitor, din partea unei autorități, etc.), să notifice de îndată în scris Utilizatorul care a transmis datele ce au format obiectul sesizării, pentru ca Utilizatorul să demareze cercetările care se impun.
  • Materialele și informațiile disponibile în cadrul Platformei de la utilizatori sunt puse la dispoziția Utilizatorului și a Altor Utilizatori în forma înregistrării acestora de către utilizatori. Materialele și informațiile sunt puse la dispoziție fără niciun fel de garanție, expresă sau implicită, din partea datorii.md.
  • datorii.md nu garantează în niciun fel acuratețea, relevanța, conformitatea cu realitatea a informațiilor disponibile în cadrul Platformei. Este posibil ca anumite materiale disponibile în Platformă să conțină informații false sau irelevante, inexactități, să fie incomplete și/sau erori.
  • datorii.md nu garantează că: i. funcționarea Platformei va satisface cerințele sau așteptările Utilizatorului; ii. accesul la Platformă va fi neîntrerupt, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, sau fără erori sau defecțiuni; iii. rezultatele obținute din utilizarea Platformei vor fi corecte, complete sau actualizate.
  • datorii.md sau reprezentanții săi autorizați nu vor fi în niciun caz răspunzători în cazul în care informațiile disponibile în cadrul Platformei vor fi folosite de Utilizator în acțiuni delictuale, contravenționale sau penale sau în orice alt mod care încalcă prevederile legale sau Termenii și condițiile de utilizare a Platformei.
  • datorii.md sau reprezentanții săi autorizați nu vor fi răspunzători față de niciun Utilizator sau terță parte pentru niciun fel de prejudicii, directe sau incidentale (inclusiv pierderi de venit, profit nerealizat, pierderea unor oportunități de afaceri, prejudicii, daune etc) care ar putea rezulta din funcționarea defectuoasă sau imposibilitatea de utilizare a Platformei.
  • datorii.md nu va fi responsabil pentru nicio problemă sau disfuncționalitate a rețelelor sau a liniilor telefonice, sistemelor de internet online, serverelor, furnizorilor de acces pe internet, echipamente, calculatoare, programe software sau a oricărui alt element ce poate cauza stricăciuni computerelor personale ca rezultat al utilizării Platformei
  • datorii.md va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura disponibilitatea Platformei 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Utilizatorii accepta ca incidental serviciile pot fi inaccesibile incluzând dar fără a se limita la nefuncționarea echipamentelor sau a rețelelor, reparații sau operațiuni de întreținere efectuate periodic, cauze aflate în afara controlului datorii.md . În aceste situații, datorii.md nu oferă niciun fel de garanție și nu are nicio răspundere privind furnizarea serviciilor.
  • datorii.md nu oferă niciun fel de garanție si nu are nicio răspundere, implicită sau expresă, referitoare la orice informații prezentate sau accesate prin intermediul Platformei. datorii.md nu va fi responsabil, în niciun caz și în nicio măsură, pentru corectitudinea acestor informații, pentru orice inadvertente, erori sau omisiuni in ceea ce privește informațiile prezentate ori pentru rezultatele obținute prin folosirea in orice fel a informațiilor sau serviciilor oferite prin intermediul Platformei, pentru respectarea drepturilor terților ori pentru legalitatea informațiilor publicate în Platformă sau aflate in orice alta legătură cu Platforma.
  • Utilizatorul va despăgubi datorii.md împotriva oricărei plângeri, pretenții, cereri venite din partea unor terți care decurg din încălcarea de către Utilizator a obligațiilor legale sau contractuale asumate de acesta sau din încălcarea acestor T&C.
  • Serviciile disponibile în cadrul Platformei au scop pur informativ si nu constituie o recomandare privind încheierea sau nu a unei tranzacții și nici nu reprezintă o garanție privind minimizarea sau eliminarea anumitor riscuri asociate activității Utilizatorului.
  • Utilizarea informațiilor din cadrul Platformei se face exclusiv pe riscul Utilizatorului.
 5. CONFIDENȚIALITATE
  • Ambele Părți sunt de acord că datele incluse în acest Acord, toate informațiile transmise de o Parte celeilalte în executarea Contractului, în special cele furnizate în format scris/electronic („Informații Confidențiale”) trebuie să rămână confidențiale și niciuna dintre Părți nu va divulga Informații Confidențiale unei terțe părți fără acordul prealabil în scris al celeilalte Părți.
  • În timpul duratei Contractului, niciuna dintre Părți nu va divulga nicio Informație Confidențială unei terțe părți, cu excepția angajaților, colaboratorilor și/sau împuterniciților săi și doar pentru a permite acestora să îndeplinească obligațiile Părții respective conform acestui Acord, caz în care Partea respectivă se va asigura că fiecare angajat, colaborator și/sau împuternicit al său va respecta confidențialitatea Informațiilor Confidențiale și nu le va utiliza în vreun scop sau divulga unei alte persoane, terțe părți decât în vederea utilizării lor în legătură cu executarea acestui Acord.
  • Dată fiind natura Bazei de Date, scopul acesteia și conținutul său, Utilizatorul acceptă în mod expres că punerea la dispoziția Utilizatorilor a Bazei de Date, încărcarea în Baza de Date / Platformă a Datelor Relevante Furnizate de Utilizator către Furnizor conform prezenților T&C, respectiv consultarea acestora de către Alți Utilizatori, nu constituie încălcarea obligației de confidențialitate de către Furnizor.
  • Nimic din aceasta secțiune VII nu va împiedica pe niciuna dintre Părți să divulge Informații Confidențiale dacă și în măsura în care: (a) în momentul divulgării informațiile respective erau in domeniul public; sau (b) informațiile au fost legal în posesia uneia dintre Părți înainte de divulgarea lor de către cealaltă Parte (sau sunt dezvoltate sau procurate independent de Partea receptoare); sau (c) divulgarea este impusă de lege, sau ordinul unui organ guvernamental cu jurisdicție competentă, numai în măsura în care divulgarea este necesară și numai persoanelor autorizate să primească Informațiile Confidențiale.
  • În cazul încălcării obligațiilor de confidențialitate de către Utilizator sau de către angajații/împuterniciții acestuia, Utilizatorul va plăti despăgubiri în cuantum de 10.000 EUR per încălcare, suplimentar de daune la care ar putea fi obligat la plată de către Alt Utilizator sau terț.
  • Utilizatorul isi exprima in mod expres acordul pentru adăugarea sa in portofoliul de clienți al Furnizorului (denumire, logo, etc.), care se va regăsi public pe site-ul Furnizorului (inclusiv pe Website), respectiv pentru folosirea denumirii sale și a logo-ului său în activitatea de promovare de către Furnizor a Website-ului/Platformei, atât în online cât și în offline, fără ca Utilizatorul să pretindă vreo contraprestație in acest sens.
  • PROTECȚIA DATELOR
  • Pentru a putea obține accesul la anumite servicii sau funcționalități al Platformei, Utilizatorul este obligat sa se înregistreze ca Utilizator și să furnizeze anumite date. Refuzul Utilizatorului de a furniza aceste date va determina imposibilitatea utilizării serviciilor puse la dispoziție în cadrul Platformei. La înregistrare, Utilizatorul este de acord să ofere Furnizorului informații reale și corecte despre Utilizator și salariații acestuia care vor avea conturi de acces în Platformă. Astfel de informații sunt: nume/prenume reprezentant Utilizator si salariați, funcția deținută de aceștia în cadrul Utilizatorului, adresa de e-mail, nr. de telefon.
  • Orice informație înregistrată de Utilizator în cadrul procesului de înregistrare a contului, este guvernată de principiul confidențialității datelor.
  • Furnizorul este exonerat de orice răspundere în cazul în care alte persoane utilizează identitatea Utilizatorului/reprezentanților sau salariaților Utilizatorului în vederea accesării Platformei. În cazul în care Utilizatorul are suspiciuni în acest sens, Utilizatorul va avea obligația să contacteze de îndată Furnizorul.
  • Prin furnizarea datelor menționate și crearea contului de Utilizator, Utilizatorul acceptă in mod implicit politica de confidențialitate si securitate menționate în prezenții T&C. Prin furnizarea acestor date, Utilizatorul este de acord cu stocarea și prelucrarea acestora de către Furnizor.
  • Scopul colectării și prelucrării datelor îl reprezintă furnizarea către Utilizator a serviciilor în cadrul Platformei în baza prezenților T&C.
  • Furnizorul își rezervă dreptul de a divulga orice tip de date și informații despre Utilizatori în vederea conformării unei cerințe legale sau unei cereri venite din partea autorităților competente. Furnizorul nu va divulga nicio informație pusă la dispoziție de către Utilizator către terțe părți.
  • datorii.md prelucreaza datele cu caracter personal puse la dispoziție de Utilizatori sau angajații/reprezentanții acestora, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (”Regulamentul”), precum si conform legislatiei subsecvente relevante.
  • Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre datorii.md apartin urmatoarelor categorii de persoane vizate(denumite în continuare „Persoane vizate”): · persoanele de contact desemnate de catre Utilizatorii Platformei; · reprezentantii legali și/sau conventionali ai Utilizatorilor Platformei, · colaboratorii, angajatii si/sau alte categorii de persoane fizice ale caror date sunt utilizate de catre Utilizatorii Platformei ca urmarea creării contului de Utilizatorzul și/sau utilizării Platformei.
  • datorii.md prelucrează datele cu carater personal ale Persoanelor vizate pentru următoarele scopuri: · îndeplinirea obligatiilor contractuale asumate prin prezenții Termeni și condiții; · prestarea serviciilor în cadrul Platformei; · verificarea identițății Utilizatorilor; · comunicarea de informații privind funcționarea Platformei; · emiterea facturilor.
  • datorii.md prelucrează următoarele tipuri date cu caracter personal în vederea îndeplinirii scopurilor menționate mai sus: nume, prenume, funcție, adresa de e-mail, numar de telefon.
  • În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal conform celor mentionate mai sus, datorii.md poate sa dezvaluie datele cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: · Persoanelor vizate, in masura in care acestea își exercită dreptul de acces de care beneficiază conform legislatiei aplicabile in materie; · Autoritatilor publice care solicită în baza unei cereri legitime în baza legii; · Instantelor de judecată/executorilor judecătorești.
  • Datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate vor fi prelucrate de catre datorii.md pe durata cât Utilizatorul are calitatea de Utilizator al Platformei, precum și ulterior în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale datorii.md. După îndeplinirea duratelor de arhivare, datorii.md poate anonimiza datele pentru a efectua în continuare diverse prelucrari statistice.
  • Persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi în ceea ce privește Datele cu caracter personal: i. Dreptul de acces Persoanele vizate au dreptul de a li se comunica, la cerere, daca datele cu caracter personal sunt prelucrate precum și dreptul de a solicita accesarea acestora. Persoanele vizate au dreptul de a obtine o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, datorii.md poate percepe o taxa reprezentând costuri administrative. ii. Dreptul la rectificare Persoanele vizate au dreptul de a obtine din partea datorii.md rectificarea datelor cu caracter personal incorecte si/sau completarea datelor incomplete oricand vor considera necesar. iii. Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”) Persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datele cu caracter personal. iv. Dreptul la restrictionare Persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrarii datelor cu caracter personal. In acest caz, datele vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri. v. Dreptul la portabilitatea datelor Persoanele vizate au dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-au furnizat datorii.md, și au dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati, fara obiectii din partea datorii.md. vi. Dreptul de a obiecta Persoanele vizate au dreptul de a obiecta oricand fata de prelucrarea datelor cu caracter personal de catre datorii.md. Persoanele vizate pot solicita datorii.md să nu mai prelucreze datele cu caracter personal.
  • Persoanele vizate își pot exercita drepturile mentionate mai sus prin formularea unei cereri în formă scrisă, datată și semnată, înaintată către datorii.md sau la adresa de email office@confidas.ro.
  • ÎNCETAREA ABONAMENTULUI
  • Prezentul Contract poate înceta după cum urmează: (a) oricând de către Utilizator prin apăsarea butonului „anulează cont/încetează Abonament” din contul de Utilizator; (b) la expirarea duratei Abonamentului; (c) prin acordul Părților consemnat într-un act adițional de încetare semnat de reprezentanții ambelor Părți; (d) în caz de forță majoră, potrivit prevederilor prezenților T&C; (e) la data transmiterii de către Utilizator a notificării de a nu mai prelungi Abonamentul pe perioade succesive egale cu durata Abonamentului inițial (lunar sau anual); (f) prin anularea contului de către Furnizor ca urmare a încălcării de către Utilizator a obligațiilor esențiale din Termenii și Condițiile de utilizare a Bazei de Date, prin transmiterea de către Furnizor a unei notificări de încetare care va menționa obligația încălcată cu 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data încetării. Încetarea va deveni efectivă conform art. 1553 din Codul Civil al Republicii Moldova, de la data expirării termenului de 5 (cinci) zile calendaristice de la primirea notificării de către Utilizator, dacă aceasta din urmă nu remediază încălcarea în cadrul acestui termen. În oricare dintre cazurile prevăzute în prezentul paragraf, Utilizatorul va fi considerat de drept în întârziere de la momentul încălcării T&C. (e) prin denunțare unilaterală de către Furnizor, cu respectarea unui preaviz scris de 15 (cincisprezece) zile calendaristice transmis la orice moment pe durata Abonamentului, fără a fi obligat la plata vreunei despăgubiri, fără punere în întârziere, fără îndeplinirea vreunei alte formalități şi fără intervenția vreunei instanțe judecătorești sau arbitrale; (f) în alte situații și in condițiile prevăzute în T&C.
  • Încetarea Abonamentului din oricare motiv prezentat nu produce niciun fel de efecte asupra obligațiilor deja scadente la momentul respectiv, și nici asupra acelor obligații care prin natura lor subzistă încetării relației contractuale din orice motiv.
  • În caz de reziliere de către Furnizor ca urmare a încălcării de către Utilizator a T&C, Utilizatorul va achita Furnizorului, în momentul primirii unei notificări scrise în acest sens: (i) o sumă egală cu Abonamentul total care ar fi fost datorat de Utilizator dacă prezentul Contract nu ar fi fost reziliat, până la expirarea duratei agreate conform T&C; plus (ii) orice alte costuri directe rezonabile suportate de Furnizor ca urmare a rezilierii prezentului Contract, cu condiția prezentării către Utilizator de documente justificative în acest sens.
  • La data încetării din orice motiv a Abonamentului, Utilizatorul are obligația să șteargă toate Datele cu privire la Debitele înregistrate de respectivul Utilizator în Baza de Date. În cazul în care Utilizatorul nu șterge Datele Relevante înregistrate, Furnizorul va putea șterge aceste date oricând după data încetării Abonamentului.
  • LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA DISPUTELOR
  • Termenii și Condițiile sunt guvernați și vor fi interpretați în conformitate cu legislațian în vigoare. 10.2 Orice neînțelegere în legătură cu drepturile și obligațiile Utilizatorului rezultând din Termenii și Condițiile va fi rezolvată pe cale amiabilă între părți. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, litigiul poate fi înaintat către instanțele judecătorești competente.
 6. DEFINIȚII
  • Termenii utilizați cu majusculă vor avea următoarele înțelesuri
  • UTILIZATOR – persoana juridică parte a contractului dintre Utilizator și Furnizor, căreia îi revine obligația principală de a transmite Datele Relevante (astfel cum această noțiune este definită mai jos) privind propriii Debitori (astfel cum această noțiune este definită mai jos), și care are dreptul de a consulta la un anumit moment Datele Relevante și Datele din Surse Publice aflate in Baza de Date (astfel cum această noțiune este definită mai jos), sub condiția achitării contravalorii Abonamentului.
  • ALTI UTILIZATORI – alți parteneri contractuali ai Furnizorului, care își asumă față de Furnizor obligații similare celor prevăzute în sarcina Utilizatorului în privința furnizării de date relevante privind propriii săi debitori (non-consumatori) și privind consultarea bazei de date menționate în prezentul document, pe baza de reciprocitate cu alți utilizatori (și implicit cu Utilizatorul);
  • BAZA DE DATE / PLATFORMA– sistemul de centralizare a Datelor Relevante (în forma transmisă de Utilizator și Alți Utilizatori) și a Datelor din Surse Publice (în forma disponibilă din Surse Publice), in formatul stabilit de Furnizor, pe care Utilizatorul îl poate consulta prin intermediul Platformei, în condițiile Termenilor și Condițiilor de utilizare.
  • SURSE PUBLICE – reprezintă website-urile/platformele autorităților și/sau instituțiilor publice/de interes public, precum website-ul Registrului Comerțului, website-ul Ministerului Finanțelor Publice, website-ul Ministerului Justiției și portalul instanțelor etc.
  • DATE DIN SURSE PUBLICE – informațiile și datele privind Debitorii, disponibile în mod public și așa cum sunt disponibile în mod public la data extragerii lor în Baza de Date de către Furnizor; tipurile de informații și date din această categorie vor fi stabilite exclusiv de către Furnizor.
  • DEBITORI – persoane juridice și alte entități (fiind în mod expres excluse persoanele fizice sau alte entități calificate de legislația relevantă drept consumatori sau drept persoane vizate (în sensul legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal), înregistrate în România, împotriva cărora Utilizatorul (respectiv Alți Utilizatori) deține Creanțe (astfel cum acestea sunt definite mai jos);
  • CREANȚĂ – fiecare creanță a Utilizatorului împotriva unui Debitor propriu, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții la data transmiterii ei către Furnizor de către Utilizator, conform Termenilor și Condițiilor: (i) este certă, lichidă și exigibilă, și (ii) are scadenta la plată depășită cu cel puțin 45 zile, și (iii) nu a fost contestată în scris în prealabil, și (iv) nu formează obiectul unui litigiu aflat pe rolul instanțelor de judecată, și (v) valoarea debitului restant depășește suma 100 RON fără penalități/dobânzi.
  • DATE RELEVANTE– datele privind Debitorii și Creanțele, conform celor menționate în T&C, excluzând orice date cu caracter personal sau date de trafic (conform definițiilor legale ale acestor noțiuni), pe care Utilizatorul și Alți Utilizatori le pot consulta pe baze contractuale cu Furnizorul prin intermediul Platformei.
  • DATE RELEVANTE FURNIZATE DE UTILIZATORR – Datele Relevante transmise de Utilizator către Furnizor, conform prezenților T&C, inclusiv orice actualizări/modificări transmise din timp în timp de către Utilizator către Furnizor, conform înțelegerii Părților din T&C.